Sub NewColor_RGB() '----- 背景色 ----- Range("B2").Interior.Color = RGB(255, 204, 255) 'セルにインデックス番号「ピンク」を設定 Range("B4").Interior.Color = RGB(204, 255, 255) 'セルにインデックス番号「ブルー」を設定 '----- フォント色 ----- Range("B6:B7").Font.Color = RGB(0, 0, 255) '色のインデックス番号「青」を設定 '----- シート名色 ----- Worksheets("Sheet1").Tab.Color = RGB(255, 0, 0) 'シートに色のインデックス番号「赤」を設定 End Sub