Sub ForEach02() Dim MyRange As Range Range("I3:J5").Value = 0 For Each MyRange In Range("B3:B17") 'B3~17へ繰り返す If Month(MyRange.Value) = 1 And MyRange.Offset(0, 1).Value <> "" Then Range("I3").Value = Range("I3").Value + MyRange.Offset(0, 1).Value '1月分のセルI3にお預り金額合計を表示 ElseIf Month(MyRange.Value) = 1 And MyRange.Offset(0, 2).Value <> "" Then Range("J3").Value = Range("J3").Value + MyRange.Offset(0, 2).Value '1月分のセルJ3にお支払金額合計を表示 ElseIf Month(MyRange.Value) = 2 And MyRange.Offset(0, 1).Value <> "" Then Range("I4").Value = Range("I4").Value + MyRange.Offset(0, 1).Value '2月分のセルI4にお預り金額合計を表示 ElseIf Month(MyRange.Value) = 2 And MyRange.Offset(0, 2).Value <> "" Then Range("J4").Value = Range("J4").Value + MyRange.Offset(0, 2).Value '2月分のセルJ4にお支払金額合計を表示 ElseIf Month(MyRange.Value) = 3 And MyRange.Offset(0, 1).Value <> "" Then Range("I5").Value = Range("I5").Value + MyRange.Offset(0, 1).Value '3月分のセルI5にお預り金額合計を表示 ElseIf Month(MyRange.Value) = 3 And MyRange.Offset(0, 2).Value <> "" Then Range("J5").Value = Range("J5").Value + MyRange.Offset(0, 2).Value '3月分のセルJ5にお支払金額合計を表示 End If Next MyRange End Sub